การบรรยายผลงานทัศนศิลป์

การบรรยายผลงานทางทัศนศิลป์ เพื่อสื่อให้เห็นถึงจุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงานและ
เนื้อหาของผลงาน รวมถึงเพื่อให้เข้าใจถึงอารมณ์ ความรู้สึกที่ศิลปินต้องการสื่อ จึงมีความจำเป็น
ต้องใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ในการสื่อความหมาย
การใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์เพื่อการบรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของผลงานในชั้นนี้ จะเน้น
ผลงานประติมากรรม มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายจุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงานและพิจารณา
เนื้อหาของผลงาน ซึ่งการบรรยายจะชี้ให้เห็นถึงเบื้องหลังของการสร้างสรรค์ผลงานว่า เกิดจาก
ความคิดและเงื่อนไขใดในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมชิ้นใดชิ้นหนึ่ง หรือเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง
การบรรยายลักษณะนี้เป็นการรวบรวม เรียบเรียงข้อมูลที่ได้เห็น โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ร่วมในการ
บรรยาย เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลให้ผู้ฟังมีความเข้าใจในการทำงานของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานนั่นเอง
ในการบรรยายผลงานประติมากรรม สิ่งแรกที่ควรกล่าวถึง คือ การพิจารณาถึงสิ่งที่เห็นได้
ชัดเจนที่สุดก่อนเมื่อมองดูที่ผลงาน ผลงานทางประติมากรรมที่ศิลปินสร้างสรรค์ ส่วนใหญ่แบ่ง
เป็น ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบเหมือนจริงและรูปแบบนามธรรม ในการบรรยายผลงานประติมากรรม
ที่มีรูปแบบเหมือนจริงนั้น ควรบันทึกชื่อและสิ่งที่ปรากฏเห็นได้ชัดไว้ก่อน ส่วนคำที่ใช้ในการบรรยาย
ต้องใช้คำง่ายๆ สื่อความหมายชัดเจน ไม่ต้องมีการตีความในภาษานั้นซ้ำอีก
การบรรยายผลงานรูปแบบเหมือนจริง หรือรูปแบบที่เป็นธรรมชาติ สามารถจะค้นหาข้อมูล
และชื่อที่ปรากฏได้ง่ายและชัดเจน เนื่องจากส่วนประกอบต่างๆ ของผลงาน คือ ความเป็นจริงที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน ส่วนการบรรยายผลงานที่ดัดแปลงจากธรรมชาติมาจนเป็นรูปแบบ
นามธรรม การที่จะบรรยายรายละเอียดตามชื่อผลงานที่ถูกกำหนดจะทำได้ยาก เพราะผู้บรรยาย
ไม่สามารถทราบได้ว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นคือสิ่งใด สิ่งที่ทำได้ในการบรรยายตามการมองเห็นก็คือ
พยายามอธิบายอย่างกว้างๆ เกี่ยวกับสีสัน รูปทรง ทิศทาง วัสดุตามที่ปรากฏ เช่น ให้บอกว่ารูปทรงของ
งานประติมากรรมนั้นเป็นรูปไข่ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นต้น แล้วจึงบรรยายถึงองค์ประกอบศิลป์ของ
ผลงานที่ช่วยชี้ให้ผู้ชมได้เห็นสิ่งที่เขาไม่สามารถค้นพบได้ด้วยตนเอง
การบรรยายผลงานศิลปะสมัยใหม่ เป็นวิธีการที่ยากทั้งการอธิบายความหมายในผลงานและ
เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นว่ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทำขึ้นได้อย่างไร
การบรรยายจะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของผลงาน โดยเฉพาะผลงานในรูปแบบทาง
นามธรรมด้วยแล้ว จะต้องมีการบรรยายเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการสร้างสรรค์ให้มากขึ้น เพื่อให้ง่าย
ต่อการทำความเข้าใจ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://jibijibko04666.blogspot.com/p/blog-page_10.html